Verslag Huurdakrevolutie event: Turbo op verduurzaming

Posted on Posted in nieuws

13 januari event georganiseerd in een samenwerking tussen Parteon en Stichting Huurdakrevolutie (INNAX, Sungevity, Stichting Urgenda)

Lockdown of geen lockdown: verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat door en woningcorporaties zijn de spin in het web. Corporaties omarmen die rol met verve en hebben de laatste vijf jaar honderdduizenden woningen vergroend.

Op 13 januari tijdens een online ontbijtsessie gingen 13 directeur bestuurders van woningcorporaties in de regio Noord Holland in gesprek over de vraag hoe je als woningcorporatie de snelheid erin houdt en hoe je met collega-corporaties samen sneller kunt verduurzamen. Het doel van de sessie was kennis uitwisselen om zelf én samen sneller te verduurzamen. Het event was opgedeeld in deze 2 delen:  wat doen we al zelf, en, wat zouden we samen kunnen doen?

Deel 1 “Zelf”: uitwisselen ervaringen turbo op verduurzamen

In het eerste deel van deze sessie stond de vraag centraal waar te beginnen met de versnelling binnen de organisatie en waar de barrières zich nog bevinden. Een interview met host Harry Platte van Parteon gevolgd door een uitwisseling van ervaringen leidde tot een lijst van een tiental knelpunten, waarna deelnemers in kleine groepen ingingen op de top 2 meest dringende uitdagingen:

  • Wat is de juiste aanpak: techniek voor techniek, of woning voor woning
  • Hoe krijg je huurders mee?
  1. a) “Aanpak: woning voor woning of technologie voor technologie”

In de verschillende break-out sessies kwam naar voren dat de meeste corporaties een mix van aanpak tussen uitrollen van technologie voor technologie (vooral uitrol ‘in treintjes’ van no regret maatregelen als PV en isolatie) en een integrale verduurzaming van woningen hanteert. Urgenda’s Thuisbaas concept voor gasloos wonen- veelal vraaggestuurd- slaat aan bij een aantal woningcorporaties. Aansluiting op het warmtenet is een actueel thema met de kanttekening dat het slechts 10 tot 15% van de huurwoningvoorraad duurzaam kan afdekken.  Wachten op een warmtenet kan onnodig vertragend zijn en er zijn veel vragen rond financiële haalbaarheid en druk vanuit gemeenten.

Denken in hybride oplossingen voor het warmte vraagstuk ipv 100% gasloos is ook actueel. Wachten op toekomstige technische oplossingen (waterstof) of wachten op ervaringen met uitrol van bestaande nieuwe technologieën (PVT, warmtepompen) kan vertragend werken. Deelnemers waren het er over eens dat onderling uitwisselen van ervaringen of zelfs afstemmen en meten van resultaten van innovatieve projecten bijzonder waardevol is. Wat dat betreft kan leren van elkaar en optrekken in de regio soms beter werken dan samenwerken in bestaande verbanden.

De voornaamste behoefte en vervolg zijn de volgende

  • Ervaringen delen op het gebied van warmtenetten (begrijpen van business case), innovaties (opslag, energy mgm), en gasloze woningen (Thuisbaas)
  • Meten=weten en de behoefte om beter te sturen
  • Gezamenlijk inkopen
  • Ervaring delen rondom het betrekken van meerdere stakeholders (bv. gemeente) en daarmee ‘koppelen’ van andere belangrijke drivers voor huurders (bv leefbaarheid) zodat duurzaamheid aan de huurder verkocht kan worden
  1. b)  “Betrekken van huurders”

Deelnemers ervaren een groeiende uitdaging in het meekrijgen van huurders. Waar het financiële voordeel (bijv PV en isolatie)  aanzienlijk is en de maatregelen weinig overlast of vraagtekens bij comfort opwekken is het gemakkelijker om huurders mee te krijgen.  Met integraal gasloos wonen, warmtepompen, aansluiten op warmtenet e.a. is het (financiële) voordeel minder evident en niet altijd even goed voorspelbaar. Een vraaggestuurde benadering waarbij huurders ingezet worden als ambassadeurs kan uitkomst bieden. Sommige woningcorporaties zien dit op gespannen voet staan met schaalbaarheid.

Aan de basis voor hoge huurdersparticipatie staat een aantrekkelijk aanbod met financieel voordeel of comfort verbetering. Er was veel discussie over de meest effectieve communicatie. Het is niet altijd effectief om duurzaamheid centraal in communicatie te zetten:  soms krijg je meer huurders mee als het over comfort gaat (nieuwe keuken), over leefbaarheid (opgeknapt plantsoen), veiligheid  (inductie koken) of gezondheid (minder luchtvervuiling in geïsoleerd huis). De duurzame ingrepen kunnen dan bijzaak zijn. De behoefte bestaat om  veel ervaringen uit te wisselen over verschillende aanpakken.

Deel 2 “Samen” – de aanpak van de RWU

Gastspreker Remco de Maaijer (Directeur RWU) deelt de doelen en ervaringen van het collectief van 15 corporaties in de regio Utrecht, samengevat in onderstaande figuur.

De RWU is vanuit het vrijblijvende karakter van deelname naar een aparte organisatie doorontwikkeld. Aangesloten woningcorporaties kunnen zelf hun mate van betrokkenheid op deelthema’s aangeven. Dit bleek een bron van inspiratie over mogelijke samenwerking en concrete vervolgstappen voor deelnemers.

In regio Noord Holland en landelijk bestaan er al verschillende fora voor samenwerking (Amsterdamse Federatie, NHDC, Aedes), al leveren die niet altijd aanknopingspunten om samen te werken rond verduurzaming.  Deelnemers staan er voor open om op deelgebieden samenwerking op te zoeken.  Om dit te faciliteren heeft de organisatie een enquête onder deelnemers uitgezet. Aan de hand van de uitkomst organiseert De Huurdakrevolutie vervolg bijeenkomsten, webinars of gezamenlijke projecten.

Een uitgebreid rapport is op verzoek beschikbaar voor woningcorporaties – email info@huurdakrevolutie.nl.

Leave a Reply