Oproep aan de Tweede Kamer: geef zonnestroom op huurwoningen een turbo-boost!

Posted on Posted in nieuws

In een notendop
Geef huurders lagere woonlasten, waarmee tevens een bijdrage voor de energietransitie wordt gegeven. Dit kan door woningcorporaties een eenmalige korting van 260 miljoen euro op de verhuurdersheffing te verlenen, om het aantal nieuwe zonnesystemen op huurwoningen in 2020 te verdriedubbelen van 60.000 naar 180.000. Dit leidt zowel tot positieve milieu resultaten (220.000 ton lagere CO2-emissies per jaar), meer werkgelegenheid (900 directe installatie banen) als lagere woonlasten (90 miljoen euro per jaar totaal en 500 euro per jaar per huishouden1) voor financieel kwetsbare huishoudens.

Achtergrond
De urgentie om de energietransitie te versnellen, is meer dan ooit doorgedrongen in de politiek. De uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak heeft de onafwendbaarheid van vergaande acties nog eens onderstreept: de CO2-uitstoot moet nog voor het eind van het jaar drastisch omlaag. Verder dreigt een Europese boete omdat we nog ver verwijderd zijn van het 14%-doel voor duurzame energie in 2020 waarop Nederland zich heeft vastgelegd (nu rond 7%).

Maar terwijl de urgentie toeneemt, lijkt het draagvlak in de samenleving voor ingrijpende maatregelen juist af te nemen. Niet geheel ten onrechte is het beeld ontstaan dat vooral kapitaalkrachtige hoger opgeleiden profiteren van duurzame voordelen, zoals saldering voor zonnepanelen en fiscale stimulering voor elektrische auto’s. Ondertussen krijgen huishoudens met lage inkomens alleen de rekening van klimaatmaatregelen gepresenteerd, vooral door toename energiebelasting. Het is van groot belang om dit beeld te veranderen en effectieve groene maatregelen te nemen die ook aantoonbaar voordeel opleveren voor financieel kwetsbare groepen.

Geef zonnestroom op huurwoningen een turbo-boost
Verduurzaming van huurwoningen is de kandidaat bij uitstek om beide doelen te bereiken. Woningcorporaties hebben zich de afgelopen vijf jaar hard ingezet om huurwoningen te vergroenen. Zonnepanelen zijn daarbij het zichtbare resultaat, met directe kostenvoordelen voor huurders. Inmiddels voelen ruim 200.000 huurders van corporatiewoningen het financiële voordeel van zonnestroom direct in hun portemonnee (direct via salderen of via een postcoderoos project).

Dit jaar zullen daar naar verwachting nog eens 60.000 woningcorporatie woningen – en dus 60.000 verlaagde energierekeningen voor financieel kwetsbare huishoudens – bijkomen. Met een relatief beperkte en eenmalige korting op de verhuurdersheffing is het echter mogelijk om dit aantal in 2020 te verdriedubbelen naar 180.000 huurwoningen.

Op die manier vinkt de overheid drie doelen af: 1) Het verbreedt het draagvlak voor verduurzaming 2) Het laat zien dat de overheid zowel de Urgenda-uitspraak als de druk van Brussel serieus neemt, en 3) Het creëert Nederlandse banen in een arbeidsintensieve sector, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat vragen we precies
Woningcorporaties kregen in 2019 in totaal 1,7 miljard aan verhuurdersheffing opgelegd. Via de RVV verduurzamingsregeling kunnen corporaties al een kleine korting op die heffing krijgen als ze vrij ingrijpende duurzame maatregelen nemen. Wij stellen voor om voor 2020 een “RVV zonnepanelen” toe te voegen, die woningcorporaties eenmalig in staat stelt om 50% van hun investeringen in zonnepanelen via een korting op de verhuurdersheffing te financieren. Hier is animo voor: vorig jaar hebben 170 woningcorporaties blijk gegeven van support voor inzet verhuurdersheffing voor verduurzaming tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer met Stichting Urgenda.

Voor aankoop en installatie van 180.000 nieuwe zonnesystemen is een budget van 520 miljoen euro nodig. Een eenmalige korting van 260 miljoen euro op de verhuurdersheffing – ofwel 15% van de heffing in 2019 – volstaat dus om de verdrievoudiging van 60.000 naar 180.000 huurwoningen te bewerkstelligen. Er zijn twee voorwaarden: projecten moeten in 2020 worden gerealiseerd. En de korting wordt toegepast op de verhuurdersheffing van 2020.

Laat een expert groep bestaande uit woningbouwcorporaties, Aedes, huurders, marktpartijen en specialisten een plan maken over hoe we bovenstaande voorstel financieel en operationeel kunnen uitwerken voor eind Q1.

De harde resultaten2
Zonnesystemen op woningen wekken jaarlijks gemiddeld 2.200 kilowattuur op. Daarmee bespaart de huurder naar schatting €500 per jaar uit aan energiekosten en gaat de CO2-uitstoot 1200 kg per jaar omlaag. Met ons voorstel zouden de totale woonlasten dus jaarlijks met 90 miljoen euro zakken, CO2-emissies jaarlijks 220.000 ton lager uitkomen, jaarlijks 390.000 megawattuur extra aan groene stroom worden opgewekt en 900 directe installatie banen worden gecreëerd. Indirecte voordelen, zoals extra energiebesparing door monitoring van energie, zijn niet meegerekend.

Daarnaast zorgt deze versnelling voor een positief effect op de middellange termijn doordat we massa creëren die nu het uiterste vergt maar zorgt voor verbetering op prijs en kwaliteit waardoor particulieren de komende jaren ook voordeel hebben

Conclusie
Binnen zes weken heeft deze expertgroep een rapport waarin de haalbaarheid van bovenstaand plan is uitgewerkt. Het gaat dan om een eenmalige korting van 50% op de verhuurdersheffing voor aankoop zonnepanelen (=15% van 1.7 miljard Euro opbrengsten per jaar). Dit biedt het kabinet de kans om met beperkte middelen een al rijdende duurzame trein in een fors hogere versnelling te zetten en zo het cruciale draagvlak voor verduurzaming in de samenleving te verbreden. De uitvoerbaarheid is hoog mits het Kabinet snel beslist: 170 woningcorporaties kunnen voor de zomer de versnelde uitrol van zonnestroom op huurwoningen inplannen om voor eind 2020 duurzaam resultaat te boeken. Urgenda rekende het Kabinet al eerder voor dat ruim 0,2 Mton CO2 bespaard kan worden als de verhuurdersheffing in z’n geheel ingezet wordt om 100.000 huurwoningen ingrijpend te verduurzamen.

Getekend:

 

 

 

1Indien de woningcorporatie het voordeel in zijn geheel naar de huurder doorzet.
2Besparing per huishouden.
CO2 besparing:c2.200 kWh/jaar * 0,556 kgCO2/kWh = 1.223 kgCO2/jaar.
Elektriciteitsbesparing: 2.200 kWh/jaar * €0,23/kWh = €506 / jaar.

Leave a Reply